Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

hissyfit
7710 6106 500
Reposted fromNeon-Purplelight Neon-Purplelight viapicakus picakus

January 22 2020

hissyfit
2990 6cbc
Reposted fromzciach zciach viasera sera
hissyfit
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasera sera
hissyfit
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasera sera
hissyfit
5000 445a
Reposted fromteijakool teijakool viasera sera
hissyfit
3228 b50f 500
Reposted fromSilentRule SilentRule

January 20 2020

hissyfit
8097 69a5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSilentRule SilentRule

January 17 2020

hissyfit
- Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiksz wiksz
hissyfit
8020 3d43
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
hissyfit
0850 1ea0 500
Reposted frompiro piro viaSilentRule SilentRule
hissyfit
Doświadczenie osobiste życia jest zasadniczo niewymienne i to aż do nieprzekazywalności
— Lem
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viabisia bisia
hissyfit
0945 65cf 500
Reposted fromnutt nutt viafuckingspecial fuckingspecial
hissyfit
8870 884b 500
Reposted frompiehus piehus viaSilentRule SilentRule
hissyfit
9062 64ef
Reposted fromzelbekon zelbekon viapicakus picakus

January 14 2020

hissyfit
hissyfit
1792 8651 500
Reposted froma-liberal-ironist a-liberal-ironist viamangoe mangoe
hissyfit
Reposted fromnaich naich viaMtsen Mtsen

January 10 2020

hissyfit
8133 625b 500
Reposted fromfungi fungi viazie zie
hissyfit
1487 ee21 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viazie zie
hissyfit
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl