Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

hissyfit
8554 1793
'stay awake'
Reposted fromnazarena nazarena viaDeborahCurtis DeborahCurtis
hissyfit
9255 94fe
Reposted fromawanturaobasie awanturaobasie viastriker striker
hissyfit
8795 729f 500
Keith Richards, Tina Turner & David Bowie, NYC 1983
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
hissyfit

March 14 2018

hissyfit
7532 6c7a 500
Reposted byvertheer vertheer
hissyfit
7531 84c2 500
Reposted bygafstellina43
hissyfit
7529 4fce 500
Reposted byedhellmahvash
hissyfit
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viaGunToRun GunToRun

March 08 2018

hissyfit
0829 cb64
Reposted fromgreensky greensky viapankamien pankamien
hissyfit
0850 6158
Reposted fromonosendai onosendai viapankamien pankamien
hissyfit
Reposted fromrof rof viapankamien pankamien
hissyfit
4159 7c4d 500
Reposted fromBabson Babson viapankamien pankamien
hissyfit
0675 08fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapankamien pankamien
hissyfit
5970 5b93
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien
hissyfit
Reposted fromgruetze gruetze viapanpancerny panpancerny
hissyfit
9288 1628 500
we have a question
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapanpancerny panpancerny
hissyfit
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
hissyfit

March 07 2018

hissyfit
Reposted fromFlau Flau viateijakool teijakool

March 06 2018

hissyfit
6996 ec52 500
Reposted byseaweedpati2k6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl